logo lider

Usługi księgowe dla organizacji pozarządowych

księgowa w pracy przed laptopem zapisująca dokumenty

Wszystkie zarejestrowane organizacje pozarządowe muszą prowadzić księgowość nawet wtedy, gdy ich jedynym przychodem są składki członkowskie. Księgi rachunkowe takich organizacji prowadzone są w celu rejestracji wydarzeń finansowych – w ten sposób powstaje przejrzysty obraz finansów i działalności organizacji.

Finansowanie organizacji pozarządowych przebiega na różne sposoby: ze źródeł prywatnych, ze źródeł publicznych lub dotacji. Różnorodne formy rozliczenia stwarzają trudności w procedurach budżetowania, które w połączeniu ze stale zmieniających się przepisami mogą być bardzo problematyczne dla właścicieli.

Mamy doświadczenie z zakresu księgowości klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji. Jesteśmy na bieżąco z przepisami i zajmujemy się rozliczaniem wszelkiego rodzaj dotacji, grantów, darowizn i innych form zasilania budżetu spotykanych w organizacjach pozarządowych.

W ramach prowadzenia obsługi księgowej organizacji pozarządowych oferujemy:

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
  • kontrola dokumentów pod kątem formalno-rachunkowym,
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeby VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • obliczanie zobowiązań z tytułu podatków i sporządzanie deklaracji ZUS,
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych oraz sprawozdań finansowych,
  • reprezentację przed Urzędem Skarbowym i ZUS oraz innymi instytucjami publiczno-prawnymi.
księgowi sprawdzający zeszyt
kalkulator, banknoty euro i długopis

Prowadzenie księgowości klubów sportowych

Kluby sportowe mogą zostać utworzone w różnych formach, jako: stowarzyszenia zarejestrowane w KRS; fundacja zarejestrowana w KRS; uczniowski klub sportowy (UKS); stowarzyszenie, które wpisuje się do ewidencji starosty; spółka kapitałowa, która podlega wpisowi do KRS.

Niezależnie od przyjętej formy organizcyjno-prawnej, klub sportowy musi prowadzić księgowość w celu tworzenia przejrzystego obrazu działalności i finansów podmiotu.

Klub sportowy może prowadzić uproszczoną księgowość lub pełną księgowość.